S_XXXX
state name.
E_XXXX
Emebeded state name.
C_XXXX
Comment state name